Ni fydd Instagram yn Gadael i mi Fel Postiadau - Pam

Jesse Johnson 31-05-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

Efallai eich bod wedi cyrraedd y terfyn uchaf o hoff bethau: Mae gan Instagram derfynau ar nifer yr hoff bethau y gallwch eu rhoi mewn swm penodol o amser i atal sbamio a sicrhau defnydd teg. Os byddwch yn mynd dros y terfyn hwn, efallai y bydd Instagram yn rhwystro eich gallu i hoffi postiadau dros dro.

Efallai eich bod wedi torri canllawiau cymunedol: Mae gan Instagram ganllawiau cymunedol y mae'n rhaid i bob defnyddiwr eu dilyn. Os byddwch yn torri unrhyw un o'r canllawiau hyn, megis postio cynnwys amhriodol neu ymddygiad sbamio, mae'n bosibl y bydd Instagram yn rhwystro'ch gallu i hoffi postiadau.

Gallai eich cyfrif gael ei fflagio am weithgarwch amheus: Instagram â systemau awtomataidd ar waith i ganfod gweithgarwch amheus ar gyfrifon defnyddwyr, megis hoffi nifer fawr o bostiadau mewn cyfnod byr o amser neu ddefnyddio ap trydydd parti i awtomeiddio hoff bethau. Os caiff eich cyfrif ei fflagio, mae'n bosibl y bydd Instagram yn rhwystro'ch gallu i hoffi postiadau.

Efallai y bydd problem dechnegol gyda'r ap: Weithiau, mae Instagram yn profi problemau technegol a all atal defnyddwyr rhag hoffi postiadau . Os ydych chi'n cael problemau gyda hoff bostiadau, ceisiwch ddiweddaru'r ap neu glirio'r storfa i weld a yw'n datrys y broblem.

Efallai eich bod wedi cael eich gwahardd dros dro gan Instagram: Os ydych chi' Wedi torri canllawiau cymunedol Instagram dro ar ôl tro, efallai y bydd y platfform yn eich gwahardd rhag rhai gweithgareddau, gan gynnwys hoffi postiadau. hwngall y gwaharddiad bara o ychydig oriau i sawl wythnos, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd.

Mae yna ychydig o bethau y gallech chi eu gwybod pan fyddwch chi'n hoffi ac yn wahanol i bostiadau Instagram.

  Gwiriwr Statws Cyfrif Instagram:

  Gwirio Statws Arhoswch, Mae'n gwirio…

  🔴 Sut i Ddefnyddio:

  Cam 1 : Ewch i'r teclyn Gwirio Statws Cyfrif Instagram.

  Cam 2: Rhowch yr enw defnyddiwr: Yn y maes mewnbwn, rhowch enw defnyddiwr Instagram y cyfrif rydych chi am ei wirio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r enw defnyddiwr yn gywir heb unrhyw deip na gwallau.

  Cam 3: Cliciwch ar y botwm "Gwirio Statws": Unwaith y byddwch wedi rhoi'r enw defnyddiwr, cliciwch ar y botwm i chwilio.

  Cam 4: Arhoswch am y canlyniadau: Bydd yr offeryn yn dechrau dadansoddi'r cyfrif a bydd yn dangos y canlyniadau unwaith y bydd wedi'i wneud.

  Bydd yr offeryn yn dangos statws cyfredol y cyfrif, a all fod yn un o'r canlynol:

  • “Mae'r Cyfrif mewn Sefyllfa Dda”: Mae hyn yn golygu nad yw'r cyfrif yn wynebu unrhyw gyfyngiadau neu waharddiadau a'i fod mewn sefyllfa dda gydag Instagram.
  • “Cyfrif wedi'i rwystro dros dro”: Mae hyn yn golygu bod y cyfrif wedi'i rwystro dros dro gan Instagram oherwydd rhywfaint o dorri canllawiau cymunedol neu derfynau defnydd. Gall yr offeryn hefyd ddangos y rheswm dros y bloc, megis mynd y tu hwnt i'r terfyn dyddiol o hoff bethau neu bostio cynnwys amhriodol.

  Instagram Won't Let Me LikePostiadau:

  Nawr dyma ganllaw manwl sy'n dechrau i ddarganfod pam mae hyn yn digwydd pan na fyddwch chi'n gallu hoffi lluniau rhywun ar Instagram.

  Os ydych chi eisoes wedi uwchlwytho gormod o bostiadau neu hoffi llawer o luniau Instagram, neu os yw'n cael ei gadw ar eich archif yna byddai Instagram yn rhwystro'ch gweithredoedd ac ni fyddech yn gallu gwneud unrhyw beth ar eich cyfrif Instagram hyd yn oed os mai dim ond hoffi post rhywun neu ddilyn person ydyw.

  1. Gormod o Hoffiadau

  Os ydych newydd hoffi gormod o bostiadau ar Instagram, yna bydd Instagram yn ei gymryd fel sbam a bydd yn eich rhwystro rhag gwneud hyn ymhellach. Nawr, os ydych chi'n gweld ffenestr naid wedi'i rhwystro bob tro y byddwch chi'n tapio ar eich dyfais, cadarnhewch fod y weithred wedi'i rhwystro ar gyfer pob achos fel dilyn neu uwchlwytho pethau ar Instagram.

  Os gallwch chi ddilyn rhywun ond ni allwch hoffi postiadau yna mae hwn yn floc rhannol wedi'i osod ar eich cyfrif Instagram a fydd yn cael ei dynnu'n awtomatig ar ôl cyfnod penodol o amser ac mae bloc o'r fath yn aros am uchafswm o 72 awr.

  Felly beth ddylech chi ei wneud yn yr achos hwn yw, dim ond aros am yr amser pan fydd Instagram yn adfer eich mynediad i bostiadau tebyg yn awtomatig eto.

  2. Gyda meddalwedd trydydd parti

  Os ydych chi newydd rannu manylion eich cyfrif Instagram ag offeryn trydydd parti i hoffi unrhyw bost ohonoch eich hun yn awtomatig, bydd y gweithgaredd hwn yn arwain eich cyfrif at a bloc dros dro a chimethu â hoffi rhai postiadau ar Instagram.

  Hoffech chi wybod sut mae hyn yn digwydd pan fyddwch chi'n rhannu eich manylion mewngofnodi Instagram ag offer trydydd parti i hoffi'ch postiadau Instagram yn awtomatig, bydd yr un ap yn defnyddio'ch cyfrif ar y gwaith hwnnw i hoffi postiadau defnyddwyr eraill a dyma sut mae Instagram yn cyfrif eich cyfrif fel cyfrif sbam neu gyfrif bot ac yn rhwystro trwy gyfyngu ar eich cyfrif rhag postio, gan hoffi unrhyw bostiadau pellach ar Instagram.

  Osgowch rannu manylion eich cyfrif ag offeryn trydydd parti o'r fath ac os ydych chi wedi gwneud dim ond newid eich cyfrinair Instagram ar unwaith i osgoi bloc o'r fath eto.

  3. Canllawiau Safonau Cymunedol wedi’u Torri

  Ni fyddech yn gwybod sut rydych wedi sathru ar Instagram drwy bostio fideos neu ffotograffau ar Instagram. I ddarganfod hyn mae'n rhaid i chi wybod y rheolau safonol cymunedol neu'r cam-drin ar Instagram. Cofiwch fod y safonau cymunedol ar gyfer rheolau cam-drin yr un peth ar gyfer pob llwyfan cyfryngau cymdeithasol, ychydig yn wahanol efallai.

  Ar y rheolau safonol cymunedol, mae'n cael ei grybwyll yn glir os yw eich postiadau yn gweithredu ar fri rhywun neu'n niweidio bri rhywun. delwedd yna mae hyn yn mynd yn groes i safonau cymunedol.

  Hyd yn oed postiadau anghyfreithlon i gymuned benodol sy'n brifo eu delwedd yn yr arena gymdeithasol, mae'n bosibl y bydd eich postiadau'n cael eu dileu a gall eich cyfrif gael ei rwystro dros dro am wneud gweithgareddau o'r fath.

  🏷 Trwsio:

  Yr atebion syml i hyn, mae'n rhaid i chicymerwch ychydig o ragofalon:

  1. Os ydych chi'n newydd ar Instagram peidiwch â gwneud gormod o ddefnydd o'ch cyfrif Instagram trwy hoffi neu ddilyn rhywun oherwydd mae Instagram yn ei gymryd fel sbam a bydd yn eich rhwystro am gyfnod dros dro.

  2. Peidiwch â phostio unrhyw beth sy’n mynd yn groes i’r safonau a’r canllawiau cymunedol a’i nodi fel camddefnydd. Os oes gennych chi bostiadau o’r fath yn barod, dilëwch nhw ac yna tapiwch ‘Report a problem’ ar Instagram i drwsio hyn.

  3. Peidiwch â defnyddio unrhyw offer trydydd parti a pheidiwch â rhannu'ch tystlythyrau mewngofnodi gydag apiau o'r fath er mwyn osgoi rhwystro'ch cyfrif Instagram os ydych chi wedi gwneud hyn o'r blaen newidiwch eich cyfrinair Instagram ac ychwanegu ail haen o ddiogelwch.

  Pam Mae Instagram yn Cyfyngu ar Swyddi Hoffi:

  Os na allwch ddilyn rhywun ar Instagram, mae yna lawer o resymau pam mae Instagram yn cyfyngu ar eich gweithred i ddilyn unrhyw un ar Instagram, ac mae sefyllfa o'r fath yn digwydd pan fydd Instagram yn amau ​​​​eich gweithgaredd ac yn ei gymryd fel cyfrif sbam.

  P'un a ydych wedi dilyn gormod o bobl yn ddiweddar, neu os ydych yn hoffi neu'n rhannu negeseuon Instagram rhywun arall yn ormodol, yn arwain at floc dros dro i'ch cyfrif .

  Gweld hefyd: Gwyliwr Ffrindiau Snapchat - Gweld Ffrindiau Rhywun Ar Snapchat

  Nawr gadewch i ni ddarganfod beth yw'r rhain mewn gwirionedd a disgrifiad manwl o hyn:

  1. Wedi dilyn Gormod o Bobl

  Gallwch ddilyn nifer penodol o bobl ar Instagram yn ddyddiol ac os byddwch yn camddefnyddio hwn yna bydd eich cyfrif Instagramcael eich cloi am ychydig oriau efallai am wythnos.

  Nawr os ydych yn dilyn pobl ar hap ar Instagram yna bydd Instagram yn ei gymryd gan eich bod i fod i gynyddu dilynwyr eraill a chewch eich gwrthweithio fel bot, nid person. Yn yr achos hwnnw, bydd Instagram yn cyfyngu ar eich mynediad trwy beidio â gadael i chi ddilyn pobl eraill ar Instagram. Felly, os ydych chi'n dilyn pobl Instagram yn ormodol yna cwtogwch ar y gyfradd o wneud hyn bob dydd.

  2. Roedd eich cyfrif yn cael ei amau ​​o Sbam

  Os yw eich cyfrif yn cael ei amau ​​o sbam, bydd Instagram naill ai'n eich rhwystro dros dro neu'n blocio'ch cyfrif yn barhaol. Yn y ddau achos, rydych chi wedi'ch cyfyngu rhag gwneud unrhyw weithgareddau ar Instagram a phan fyddwch chi'n ceisio dilyn neu hoffi unrhyw luniau o rywun arall, bydd Instagram yn dangos naidlen i chi sy'n ' Action Blocked '.

  Mae'r sefyllfa hon yn digwydd pan fydd Instagram yn cyfrif eich cyfrif fel sbam neu gamdriniaeth ac i ddeall y peth hwn mae'n rhaid i chi wybod canllawiau safonol cymunedol Instagram lle byddwch chi'n darganfod beth i'w bostio ar Instagram neu beth i'w beidio.

  Gweld hefyd: Beth Sy'n Digwydd Os Byddwch yn Rhwystro Rhywun Ar PayPal

  Rhag ofn ei fod yn weithred o or-ddefnydd o'ch cyfrif Instagram yna efallai y byddwch yn gweld ffenestr naid ar eich cyfrif. Cofiwch fod y broblem am gyfnod cyfyngedig o amser, ar ôl rhai dyddiau bydd y cyfyngiadau yn cael eu dileu a byddwch yn gallu dilyn a hoffi postiadau pobl eraill.

  3. Datgysylltwyd y Rhyngrwyd

  Mae hwn aarwydd hollol wahanol y byddwch yn ei gael os yw eich cysylltiad rhyngrwyd yn araf iawn. Pryd bynnag y byddwch chi'n hoffi neu'n dilyn rhywun ar Instagram a'ch bod chi'n gweld eich bod chi wedi gwneud yn llwyddiannus ac ar ôl peth amser pryd bynnag y byddwch chi'n gwirio'r rhestr ganlynol, peidiwch â'u gweld ar y rhestr honno.

  Os gwelwch yr opsiwn ' Yn dilyn ' ond weithiau bydd y rhain yn diflannu, mae hyn oherwydd nad aeth eich cysylltiad rhyngrwyd yn dda bryd hynny.

  🏷 Trwsio:

  Yr atebion gorau i broblem o'r fath yw, yn gyntaf oll, gwirio bod y cysylltiad rhyngrwyd yn gweithio'n dda. Os gwelwch unrhyw opsiwn 'Gofynnwyd' ar broffil pwy rydych chi'n ei ddilyn, mae'r cais yn golygu bod yn rhaid i chi aros nes bod y person yn caniatáu ichi nodi ei restr dilynwyr. Rhag ofn eich bod yn gweld y ffenestr naid y mae eich gweithred wedi'i rhwystro yna mae'n rhaid i chi aros am ychydig neu riportio'r broblem i Instagram i ddatrys problemau o'r fath.

  Sut i Atgyweirio: Instagram Peidio â Gadael i Mi Fel Postiadau

  Os ydych chi eisiau hoffi post rhywun ar Instagram pan nad yw Instagram yn gadael ichi wneud hynny yna mae'n rhaid i chi gymryd opsiynau a allai fod o gymorth i chi cyflawni hynny. Tra byddwch wedi eich rhwystro cofiwch na fyddai Instagram yn rhwystro unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r canllawiau.

  1. Adrodd am y Broblem

  Fe welwch yr opsiwn ' Adrodd am Broblem ' ar osodiadau Instagram, mae'n rhaid i chi dapio ar yr opsiwn os ydych chi'n wynebu unrhyw fath o broblem ar eich cyfrif Instagram.

  Cyflwynir yr opsiwn hwn mewn gosodiadau Instagram i riportio unrhyw fygiau ar eu system a bydd Instagram yn bendant yn cymryd camau os bydd hyn yn digwydd o'u gweinydd trwy gamgymeriad ar ôl i chi ofyn am yr opsiwn. Nawr efallai y bydd yn cymryd amser i roi gwybod am y broblem i ddatrys y broblem hon os nad ydych wedi gwneud unrhyw beth o'i le gyda'ch cyfrif.

  2. Arhoswch am 48 awr

  Os oes gennych amser, arhoswch o leiaf ddau neu dri diwrnod i adfer eich cyfrif yn ôl i'w safle blaenorol. Mae hwn yn ddull a argymhellir os gwelwch nad oes dim yn gweithio yn eich cyfrif.

  Oherwydd weithiau nid yw Instagram yn rhwystro cyfrifon yn barhaol yn hytrach mae'n eu blocio am gyfnod dros dro a dim ond wrth aros am ychydig ddyddiau fe welwch hynny caiff mynediad eich cyfrif Instagram ei adfer a byddwch yn gallu gwneud yr holl bethau yr oeddech yn eu gwneud yn flaenorol. Nawr cofiwch y tro hwn nad ydych chi'n defnyddio'r cyfrif Instagram yn ormodol i hoffi'r postiadau neu ddilyn pobl ar hap ar Instagram.

  3. Newid Cyfrinair neu Analluogi mewngofnodi trydydd parti

  Os ydych chi erioed wedi defnyddio unrhyw offeryn trydydd parti i fewngofnodi neu roi rhywbeth ar Instagram, ceisiwch osgoi'r math hwn o weithredu yn y dyfodol .

  Os gwnaethoch ddefnyddio tystlythyrau mewngofnodi Instagram mewn unrhyw apiau trydydd parti yna dilëwch y mewngofnodi o'r fan honno a pheidiwch ag ailadrodd gweithgareddau o'r fath eto, ymhellach i ddiogelu dim ond newid eich cyfrinair Instagram ar frys.

  <4

  Jesse Johnson

  Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.