Sut i Wybod Os Gwnaeth Rhywun Eich Rhwystro Ar Signal

Jesse Johnson 27-09-2023
Jesse Johnson

Eich Ateb Cyflym:

I wybod a wnaeth rhywun eich rhwystro ar Signal, anfonwch neges at y person ar Signal.

Os mai dim ond un fydd yn y neges tic sengl, symudwch i gyfrif Signal arall ac anfon neges o'r cyfrif hwnnw at yr un person, ac os yw'r neges yn cael tic dwbl (naill ai wedi'i llenwi neu beidio, nid oes ots) yna mae hyn yn golygu eich bod wedi'ch rhwystro.

Ond, mewn gwirionedd, ychydig iawn o ddangosyddion sydd i ddarganfod a yw rhywun yn eich rhwystro ar yr ap Signal.

Nid yw hynny mor gymhleth gan fod gennych rai pethau sy'n ddigon i ddweud a wnaeth rhywun rwystro'ch rhif ar Signal ai peidio, gwnewch yn siŵr bod gennych ddau gyfrif Signal (appiau gwahanol) yn barod ar eich dyfeisiau.

Byddwch yn gallu creu gwahanol apiau negesydd deuol ar eich ffôn symudol gan ddefnyddio'r gosodiadau ap deuol sylfaenol neu gallwch ddefnyddio unrhyw ap clonio a fydd yn caniatáu ichi greu ap arall lle gallwch ddefnyddio'r cyfrif Signal amgen.

Gallwch hefyd edrych ar statws ar-lein y bobl hynny, gan fod pobl weithiau'n dod ar-lein tra byddwch chi i ffwrdd. Gall cael rhybudd gadarnhau hefyd, os ydych wedi'ch rhwystro ai peidio,

Agorwch ganllaw gwirio Signal Online, ac edrychwch ar y pethau i'w dilyn. Gallwch chi fod yn sicr o'r peth hwnnw hefyd.

  Gwiriwr Bloc Signalau:

  GWIRIO OS YW WEDI EI flocio Arhoswch, mae'n gweithio…

  🔴 Sut I'w Ddefnyddio:

  Cam 1: Yn gyntaf, agorwch y Gwiriwr Bloc Signalauofferyn.

  Cam 2: Yna, rhowch enw defnyddiwr neu ID y person rydych am ei wirio a yw wedi'ch rhwystro ar Signal.

  Cam 3 : Wedi hynny, cliciwch ar y botwm 'Gwirio Os Wedi'i Rhwystro'.

  Cam 4: Nawr, fe welwch a yw'r person wedi eich rhwystro ar Signal ai peidio. Os ydyn nhw wedi'ch rhwystro chi, bydd yr offeryn yn rhoi gwybod i chi eich bod chi wedi cael eich rhwystro. Os nad ydyn nhw wedi eich rhwystro chi, bydd yr offeryn yn rhoi gwybod i chi nad ydych chi wedi cael eich rhwystro.

  Sut i Wybod a wnaeth Rhywun Eich Rhwystro ar Signal:

  I ddarganfod a wnaeth rhywun eich rhwystro chi ymlaen Signal edrychwch ar y pwyntiau isod a byddwch yn sicr yn cael syniad o hyn:

  1. Nid yw'r DP yn weladwy

  Os bydd rhywun yn rhwystro eich rhif ar yr ap Signal, ni fyddwch yn derbyn unrhyw hysbysiad yn dweud bod eich cyfrif wedi'i rwystro gan unrhyw un o'ch cysylltiadau.

  Er nad ydych yn derbyn unrhyw hysbysiad o'r fath, mae yna ffyrdd y gallwch chi ddyfalu bod eich rhif wedi'i rwystro ac un o'r rhain yw gwelededd eu llun arddangos (DP).

  Os oes rhywun wedi eich rhwystro, bydd yr ap signal yn eich atal rhag edrych ar eu DP.

  Nid yw'r DP yn weladwy yw un o'r dangosyddion sydd gennych wedi'i rwystro. Ond dim ond pan fydd y person wedi rhoi PD i'w gyfrif y gellir ystyried hyn.

  🔴 Camau i Ddilyn:

  Cam 1: Agorwch eich cyfrif Signal.

  Cam 2: Agorwch y sgwrsffenestr y person rydych yn amau ​​sydd wedi eich rhwystro ac yna tapiwch ar eu henw i weld eu llun proffil.

  Os nad ydych yn gweld unrhyw DP, mae'n golygu eich bod wedi bod wedi'i rwystro gan y person hwnnw .

  2. Nid yw eich negeseuon yn cael eu hanfon

  Mae marc tic dwbl wedi'i lenwi yn dangos bod y derbynnydd wedi darllen eich neges.

  Os nad ydych yn gweld y cyfryw, yna mae eich rhif wedi'i rwystro, fodd bynnag, dim ond pan fydd eich derbynnydd darllen ymlaen y dylid defnyddio hwn.

  3. Ni fyddwch yn' t Gweler Teipio

  Er, os bydd rhywun yn eich rhwystro, ni fyddai byth yn eich teipio eto, os ydych chi'n pendroni beth sy'n digwydd ar ôl hyn, yna mae'r pwynt hwn ychydig yn bwysig fel darn o wybodaeth.

  Y trydydd dangosydd posibl i wybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar yr ap signal yw'r dangosydd teipio. Fel arfer wrth sgwrsio â pherson ar-lein, gallwch weld y dangosydd teipio hwn pryd bynnag y bydd y person yn teipio unrhyw destun neu neges ar ei fysellfwrdd gyda'ch ffenestr sgwrsio ar agor.

  Felly os cewch eich rhwystro gan rywun, byddwch yn yn sicr ddim yn gallu gweld y dangosydd teipio ar eich sgrin.

  Ond i orffen ar y pwynt hwn, gwnewch yn siŵr bod eich dangosydd teipio wedi'i doglo ymlaen o'ch 'Gosodiadau' o dan 'Privacy'.

  I gadarnhau gallwch ddilyn y camau hyn:

  🔴 Camau i'w Dilyn:

  Cam 1: Agorwch eich cyfrif Signal ac yna agorwch ffenestr sgwrsio'r person rydych chi am ei wybod sydd wedi'i rwystrochi.

  Cam 2: Sicrhewch fod eich dangosydd teipio ymlaen o'ch gosodiadau, a theipiwch neges. Nawr, arhoswch i'r person deipio ac ymateb i'ch neges.

  Cam 3: Os na allwch weld y dangosydd teipio, gallwch ddod i'r casgliad eich bod wedi'ch rhwystro .

  4. Fe gewch Un Marc Tic: Ar Negeseuon a Anfonwyd

  Gallwch hefyd wybod trwy'r math o farc gwirio ar y negeseuon a anfonwyd eich bod wedi'ch rhwystro neu ddim ar y signal Ap. Os yw'ch rhif wedi'i rwystro gan rywun ar yr ap signal, bydd y negeseuon y byddwch chi'n eu hanfon at y person hwnnw'n dangos un marc gwirio yn unig. Mae'r nodau gwirio yn dangos statws eich negeseuon a anfonwyd i chi.

  Mae marc ticio sengl yn dangos bod eich neges wedi'i hanfon i ganolfan wasanaeth yr ap signal. Os nad yw hwn yn troi'n farc gwirio dwbl, mae'n golygu nad yw'r neges a anfonwyd gennych yn cael ei hanfon at y person a ddymunir o hyd.

  Os gwelwch un marc gwirio, nid oes angen i chi boeni am eich cysylltedd data. Mae'n debyg eich bod yn gweld hwn dim ond oherwydd eich bod wedi cael eich rhwystro gan y person yr anfonoch y neges.

  Os yw eich cysylltedd data yn gywir a'ch bod yn dal i weld y marc gwirio sengl hwn, gallwch gredu bod eich rhif wedi'i wedi'i rwystro gan rywun ar ap Signal .

  Os Byddwch yn Rhwystro Rhywun Ar Signal A Fyddan nhw'n Gwybod:

  Nid yw'r Signal yn hysbysu ei ddefnyddwyr os yw eu cyfrif wedi'i rwystro gan eraill defnyddwyr. Mae'r ap hwn yn allwyfan hynod ddiogel gyda'i unig nod o gynnal eich preifatrwydd.

  Gweld hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Rywun Ar Spotify Gyda Rhif Ffôn

  Felly mae'n hysbysu unrhyw un o'i ddefnyddwyr os ydynt yn cael eu rhwystro gan rywun. Os cewch eich rhwystro gan rywun, ni allwch anfon negeseuon na ffonio'r person hwnnw drwy'r ap signal.

  Pan Byddwch yn Rhwystro Rhywun Ar Signal Beth Mae'n Ei Weld:

  Fe welwch y pethau hyn:

  1. Bydd gan Eu Negeseuon Un Tic

  Os ydych chi wedi rhwystro rhywun ar Signal, yna bydd y defnyddiwr yn gallu gweld rhai newidiadau pan fydd yn ceisio anfon negeseuon atoch.

  Ar ôl i chi rwystro'r defnyddiwr, ni fyddwch yn gallu cael unrhyw negeseuon sy'n dod i mewn gan y defnyddiwr nes i chi ei ddadflocio. Ond pan fydd y defnyddiwr yn anfon negeseuon atoch, bydd yn gallu gweld un marc siec wrth ei ymyl gan na fydd yn cael ei ddosbarthu i chi.

  2. Ni fyddai'n gweld eich DP

  Ar ôl i chi rwystro'r defnyddiwr, ni fydd y person yn gallu gweld eich llun proffil mwyach. Os ydych chi eisiau cuddio'ch llun proffil rhag rhywun, gallwch chi rwystro'r person fel bod y DP yn cael ei guddio oddi wrtho.

  Fel arfer ar raglen Signal, dim ond y defnyddwyr rydych chi'n sgwrsio â nhw y gall eich llun proffil ei weld, maen nhw ar restr cysylltiadau eich dyfais neu rydych chi mewn grŵp cyffredin gyda nhw.<3

  Fodd bynnag, os na allwch weld llun proffil rhywun nid oes rhaid iddo olygu bob amser bod y defnyddiwr wedi eich rhwystro oherwydd mae siawns dda ei fod wedi tynnu eillun proffil.

  3. Dim Statws Ar-lein neu Wedi'i Weld Diwethaf

  Ni fydd hyd yn oed y person rydych chi wedi'i rwystro yn Signal yn gallu gweld y statws ar-lein na'r un a welwyd ddiwethaf. Mae'r statws ar-lein yn cael ei ddangos i ddefnyddwyr eraill pan fyddwch chi'n dod ar-lein ar Signal.

  Ond ar unwaith pan fyddwch chi'n rhwystro'r defnyddiwr, ni fydd yn gallu gweld eich statws ar-lein nac wedi'i weld ddiwethaf mwyach nes i chi ei ddadflocio. Os ydych chi am guddio'ch statws ar-lein neu wedi'i weld ddiwethaf gan rywun, mae blocio'r defnyddiwr yn ffordd hawdd o wneud hynny.

  Sut i Wybod a yw Rhywun wedi'ch Tewi ar Signal:

  Rhaid i chi Sylwch ar y pethau hyn isod:

  1. Mae Ar-lein ond Ddim yn Ymateb

  Os ydych chi eisiau gwybod a yw rhywun wedi eich tawelu ar Signal ai peidio, bydd angen i chi gymryd y cliwiau ar gael.

  Pan fyddwch chi'n gweld bod y defnyddiwr ar-lein ond ddim yn ymateb i'ch neges, mae siawns dda ei fod wedi eich tawelu ar Signal.

  Gweld hefyd: Sut i ddod o hyd i e-bost rhywun o Skype ID

  Gan nad yw negeseuon yn cael eu dangos yn ffenestri naid pan fyddwch yn fud, ni fydd yn trafferthu ei weld na'i wirio nes ei fod yn dymuno gwneud hynny.

  2. Nid yw'n Cael Hysbysiadau

  Pan fydd rhywun wedi eich tawelu ar Signal, nid yw'r defnyddiwr yn derbyn unrhyw fath o hysbysiad ar gyfer eich testun. Mae tewi wedi'i wneud i atal hysbysiadau annifyr neu ddiangen o negeseuon.

  Os yw wedi'ch tewi, ni fydd y defnyddiwr yn cael gwybod am eich neges yn y panel uchaf a dyna pam efallai na fyddwch yn cael ei ateb mewn pryd . Dim ond am eichneges ar ôl iddo agor yr ap Signal.

  🔯 A fyddant yn Derbyn Negeseuon Blaenorol os cânt eu Dadrwystro ar Signal?

  Os cewch eich rhwystro gan gyswllt yn eich ap Signal a'ch bod yn anfon negeseuon at berson, yn sicr ni fydd y negeseuon hyn yn cael eu danfon hyd yn oed os bydd yn dadflocio ar ôl peth amser.

  Dylech gadw mewn cof na fydd y negeseuon y byddwch yn eu hanfon tra byddant yn cael eu rhwystro yn cael eu derbyn ganddynt hyd yn oed os ydynt yn cael eu dadrwystro gennych chi.

  Y person a gafodd ei rwystro yn gynharach , yr ydych wedi'i ddadflocio, ni fydd yn derbyn y negeseuon blaenorol ar yr App Signal.

  Y rheswm yw nodwedd gynhenid ​​yr ap, sy'n atal ail-anfon postiad negeseuon rhag dadflocio. Gallwch anfon negeseuon newydd os hoffech deipio ac ailanfon yr un neges, ond ni fydd y negeseuon blaenorol yn cael eu danfon.

  🔯 Chwiliwch am Dau farc gan ddefnyddio cyfrif Signal arall:

  Gallwch sicrhewch eich bod wedi cael eich rhwystro gan ddefnyddio cyfrif signal arall.

  I ddarganfod a ydych wedi'ch rhwystro ar Signal:

  Cam 1: Y cam cyntaf yw naill ai gallwch ail-osod y Signal app ac yna cofrestrwch gan ddefnyddio rhif newydd neu toggle oddi ar yr opsiwn 'Negeseuon signal a galwadau'. Trwy wneud hyn byddwch yn cael eich allgofnodi o'ch cyfrif & creu cyfrif newydd gan ddefnyddio rhif arall.

  Cam 2: Ar ôl i chi orffen gyda'r naill neu'r llall o'r opsiynau hyn, Tapiwch yr eicon pensil i fynd i mewn i'ch rhestr gyswllt ac yna dewiswchy person rydych chi am wirio a yw wedi'ch rhwystro chi.

  Cam 3: Agorwch ffenestr sgwrsio'r person hwnnw ac yna anfonwch neges.

  0> Os ydych chi'n cael marc gwirio dwbl gan ddefnyddio cyfrif Signal arall tra bod eich cyfrif blaenorol yn cael un marc gwirio yn unig, mae'n golygu bod eich cyfrif signal arall wedi'i rwystro gan y person hwn .

  🏷 Sut i Clonio Ap Signal: Galluogi Negesydd Deuol

  I alluogi'r negesydd deuol Signal ar eich dyfais android, ewch i osodiadau negesydd deuol a chreu fersiwn wedi'i glonio ar gyfer Signal

  Ar gyfer y ddyfais iPhone , gallwch ddefnyddio'r ap Gofod Deuol a fydd yn eich helpu i glonio'r app Signal ar eich iPhone neu iPad.

  Cwestiynau Cyffredin:

  1. Gall Rwy'n gweld y llun proffil os yw wedi'i rwystro ar Signal?

  Os ydych yn cael eich rhwystro ar Signal gan rywun, ni fyddwch yn gallu gweld ei lun proffil cyfredol nes iddo eich dadflocio. Bydd y llun proffil yn ymddangos yn wag.

  Mae angen i chi ei wirio trwy anfon negeseuon at y defnyddiwr i weld a yw'n cael ei ddosbarthu ai peidio gan nad yw llun arddangos bob amser yn golygu eich bod wedi'ch rhwystro.

  2. Allwch chi ffonio rhywun ar signal os ydych chi wedi'ch rhwystro?

  Pan fyddwch yn cael eich rhwystro gan rywun ar Signal, ni fyddwch yn gallu gosod galwadau i'r defnyddiwr ar Signal nes i'r defnyddiwr eich dadrwystro.

  Ni fyddwch yn gallu anfon negeseuon hefyd gan na fyddant yn cael eu dosbarthu i'r defnyddiwr. Mae blocio yn eich atal rhagcysylltu â'r defnyddiwr mewn unrhyw ffordd bosibl. Os ceisiwch ffonio'r defnyddiwr, ni fydd yn cyrraedd proffil Signal y defnyddiwr chwaith.

  3. Sut i Wybod a Ddileuodd Rhywun Ei Signal?

  Gallwch wirio a yw rhywun wedi dileu ei gyfrif Signal yn hawdd iawn. Mae angen i chi chwilio am gyswllt y defnyddiwr ar Signal a gwirio a allwch chi ddod o hyd iddo ai peidio. Os na allwch ddod o hyd iddo, gallwch fod yn sicr bod y defnyddiwr wedi dileu'r cyfrif.

  Ond os mai dim ond ei ddadosod y mae wedi ei ddadosod heb ddileu'r cyfrif, ni fydd eich neges yn cael ei ddanfon ato ond bydd yn unig dangos un marc tic. Mae'n bosib ei fod wedi creu cyfrif newydd gyda rhif arall nad ydych chi'n ei wybod.

   Jesse Johnson

   Mae Jesse Johnson yn arbenigwr technoleg o fri gyda diddordeb arbennig mewn seiberddiogelwch. Gyda mwy na degawd o brofiad yn y maes, mae wedi hogi ei sgiliau wrth ddadansoddi ac ymchwilio i'r tueddiadau a'r bygythiadau diweddaraf i ddiogelwch ar-lein. Jesse yw'r meistrolaeth y tu ôl i'r blog poblogaidd, Trace, Location Tracking &amp; Lookup Guides, lle mae'n rhannu ei fewnwelediadau ar amrywiol bynciau diogelwch ar-lein, gan gynnwys preifatrwydd a diogelu data. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gyhoeddiadau technoleg, ac mae ei waith wedi cael sylw ar rai o’r llwyfannau ar-lein amlycaf. Mae Jesse yn adnabyddus am ei sylw manwl i fanylion a’i allu i egluro cysyniadau cymhleth mewn termau syml. Mae'n siaradwr y mae galw mawr amdano, ac mae wedi rhoi sgyrsiau mewn cynadleddau technoleg amrywiol ledled y byd. Mae Jesse yn angerddol am addysgu pobl ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi ymrwymo i rymuso unigolion i gymryd rheolaeth o’u bywydau digidol.